POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA strony www.wspieramypszczoly.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.wspieramypszczoly.pl

Właścicielem strony internetowej www.wspieramypszczoly.pl oraz Administratorem danych osobowych, jest Fundacja Wspieramy Pszczoły, ul. Damrota 33/13 50-306 Wrocław (dalej jako: Administrator).Administrator przetwarzając dane osobowe użytkowników dba o ich przetwarzanie zgodnie z przepisami  prawa oraz o ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób nie upoważnionych, stosowanie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CELE ICH ZBIERANIA

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

a) w oparciu o art.6ust.1 lit. b) RODO, w tym w pewnych wypadkach w zw. z art. 10 RODO w celu realizowania:

– zawartej umowy z Administratorem w tym w zakresie: realizacji umowy na przeprowadzenie, udział w szkoleniu, w tym szkoleniu online (Webinar), wysyłania faktury, kontaktu informacyjnego o usłudze, w zakresie ewidencji obecności, wydania certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania,

– w celach wynikających z funkcjonowania platformy szkoleniowej,

– zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług elektronicznych i świadczeniem tych usług elektronicznych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej Administratora (jako użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany) lub usługi wymagającej uprzedniej subskrypcji tj. newsletteru,

b) w oparciu o art.6 ust. 1lit. c) RODO w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym:

– w zakresie realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych, statystycznych

c) w oparciu o art.6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na:

– marketingu towarów i usług, również spersonalizowanego, w tym na portalach społecznościowych, w ramach fanpaga na Facebooku, w tym w oparciu o profilowanie,

– ustaleniu, dochodzeniu, roszczeń,

– kontakcie z Administratorem, za pomocy różnych form łączności, w związku zapytaniem przekazanym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.wspieramypszczoly.pl lub poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie,

– realizacji przez Administratora umów z Kontrahentami lub Klientami,

– użytkowaniu plików cookies w celu świadczenia usług elektronicznych (strona internetowa) o najwyższym standardzie, należytego zabezpieczania strony internetowej lub usługi poprawy wydajności strony i jej funkcjonalności,

– realizowaniu i wykonaniu umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą, współpracownikiem,

– tworzeniu anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć Administratorowi, w jaki sposób Pan/Pani korzysta ze strony internetowej, w tym w oparciu o profilowanie,

d) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na podstawie zgody tj. w celu:

– przesyłania informacji handlowych i marketingowych, za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu ,

– na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (m. in. poprzez e-mail, telefon, etc.) i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu bezpośredniego,

uczestnictwa  w szkoleniach, webinarach, konferencji/kongresach,

przekazywania reklamy przez Administratora jego usług i towarów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

badania rynku przez Administratora,

zbadania zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, w tym w oparciu o profilowanie,

nawiązania kontaktów w zakresie współpracy, ukształtowania treści umów zawieranych przez Fundację Wspieramy Pszczoły ul. Damrota 33/13 50-306 Wrocław 

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Administrator będzie przetwarzał wskazane wyżej dane osobowe tylko w sytuacji posiadania ważnej podstawy prawnej. W związku z czym Administrator zawsze dokłada wszelkich starań w celu posiadania takiej podstawy prawnej i nie przetwarza danych osobowych, jeśli nie ma do tego prawa.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych wyżej danych jest:

a) Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.

b) Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

c) Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM.

Dane osobowe  użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urzędy skarbowe w przypadku konieczności spełnienia obowiązków podatkowych związanych z prowadzonymi przez Administratora działaniami promocyjnymi, lub też są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. Wówczas udostępnienia danych nastąpi na podstawie żądania tych podmiotów, skierowanego do Administratora. Nie sprzedajemy danych osobowych w celach komercyjnych.  Zastrzegamy jednak, iż dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom w celu wykonania umów- usługi,  w szczególności:

– pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

-podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność w zakresie tworzenia strony internetowej, poczty elektronicznej, usługi hostingowej, do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów,

– bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

– firmom kurierskim, świadczącym usługi hotelowe, pocztowe,

Innym podmiotom Administrator może przekazać dane osobowe użytkowników tylko na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.

PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie  usług przez naszych podwykonawców  przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, marketingu podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W STOSUNKU DO PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikom strony 

www.wspieramypszczoly.pl   przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:

a) Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

b) Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

c) Prawo do usunięcia danych osobowych,

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy w ramach naszego Fanpage. Nie mamy możliwości przeniesienia profilowych danych osobowych użytkownika,

g) Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@wspieramypszczoly.pl Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W ramach korzystania z naszej strony www.wspieramypszczoly.pl , dane użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

VIII. PLIKI COOKIES I INNE NARZĘDZIA

Fundacja Wspieramy Pszczoły,  ul. Damrota 33/13 50-306 Wrocław  , korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki spędzili Państwo na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

Korzystając z naszej strony www.wspieramypszczoly.pl  zbieramy również w sposób zautomatyzowany pliki cookies. Pliki cookies pozwalają nam identyfikować urządzenie użytkownika końcowego, za pomocą którego użytkownik ten wchodzi na stronę www.wspieramypszczoly.pl  , dzięki czemu posiadamy wiedzę o ilości wejść na naszą stronę www.wspieramypszczoly.pl  oraz poziomu zainteresowania publikowanych tam treści. Informacje te zbieramy w celu analizy wejść na naszą stronę www.wspieramypszczoly.pl  oraz poziomu zainteresowania publikowanych na naszym Fanpage treści.

Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Co ważne, za pomocą plików cookies nie zbieramy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej. A także nie możliwe jest przedostanie się za pomocą plików cookies do urządzenia użytkownika jakichkolwiek wirusów, czy też niechcianego oprogramowania.

Bardzo często, dostępne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jednakże  stosowane przez użytkowników przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień w taki sposób, aby nie możliwe było ich zapisywanie na urządzeniu końcowym. W przypadku nie wyrażenia zgody na zapisywanie tych plików, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej znajdują się sposoby wprowadzenia zmian w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych w celu zablokowania plików cookies:

a) Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,

b) Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,

c) Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,

d) Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

e) Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,

f) Safari – http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą naszej strony www.wspieramypszczoly.pl   , możesz skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@wspieramypszczoly.pl  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony www.wspieramypszczoly.pl  

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na  www.wspieramypszczoly.pl  na 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie ze strony www.wspieramypszczoly.pl  jest oświadczeniem woli użytkownika, oznaczającym zaakceptowanie nowego brzmienia Polityki Prywatności.